POMŮCKY GVD ŽSR 2019 NOVÉ


POMŮCKY GVD SŽDC 2019 NOVÉ


Přispějte prosím na chod stránek GVD.CZ

Vážení uživatelé, jak jistě víte, webové stránky GVD.CZ jsou určeny k distribuci pomůcek GVD provozovatele dráhy v ČR a SR.

Pro vás uživatele jsou a budou tyto služby zdarma a bez reklam. Udržování webu při životě ale něco stojí. Ať už to jsou platby za doménu a webhosting, nebo spousta času, který tomuto projektu věnuji. Byl bych proto velmi rád, kdybyste v rámci svých možností tento web finančně podpořili. Přispějete tak na jeho provoz. Není cílem zbohatnout, ale alespoň částečná kompenzace nákladů. Každý příspěvek je samozřejmě dobrovolný a předem za něj děkuji.

Pro domácí platby - číslo účtu:
Airbank, a.s.
1344446019/3030

Pro zahraniční (SEPA) platby - číslo účtu:
IBAN: CZ4730300000001344446019
BIC: AIRACZPP


Bitte tragen zum Betrieb der Website GVD.CZ

Sehr geehrte Benutzer, Wie Sie sicher sind, ist die GVD.CZ-Website für die Verteilung von GVD-Geräten an die Tschechische und die Slowakische Eisenbahn bestimmt.

Für Sie sind und bleiben Nutzer kostenlos und frei von Werbung. Das Internet am Leben zu erhalten ist etwas, das sich lohnt. Ob es sich um Domain- und Webhosting-Zahlungen handelt oder um viel Zeit, die ich diesem Projekt widme. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie diese Website im Rahmen Ihrer Möglichkeiten finanziell unterstützen könnten. Sie werden zu dessen Betrieb beitragen. Es ist nicht das Ziel, reich zu werden, aber zumindest teilweise Kostenkompensation. Jeder Beitrag ist natürlich freiwillig und ich danke ihm im Voraus.

Für Auslandszahlungen (SEPA): Kontonummer:

IBAN: CZ4730300000001344446019

BIC: AIRACZPP


Please contribute to GVD.CZ


Dear Users, as you are sure, the GVD.CZ web site is designed to distribute GVD utility devices to the Czech and Slovak Railways.

For you, users are and will be free and free of ads. Keeping the web alive is something worthwhile. Whether they are domain and web hosting payments, or a lot of time that I dedicate to this project. I would therefore be very pleased if you could financially support this website within your capabilities. You will contribute to its operation. It is not the goal to get rich, but at least partial cost compensation. Every contribution is of course voluntary and I thank him in advance.


For foreign (SEPA) payments: Account number:

IBAN: CZ4730300000001344446019

BIC: AIRACZPP


Správce webu